Skip Navigation LinksAnaSayfa > Birimler > Milli Parklar Şube Müdürlüğü

 

MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Nezih KAHRAMAN

nkahraman@ormansu.gov.tr

Şube Müdürü V.

Cafer ORAK

corak@ormansu.gov.tr

Mühendis

Olcay ELVANLI

oelvanli@ormansu.gov.tr

Mühendis

Güneş DEMİR

gunesdemir@ormansu.gov.tr

Peyzaj Mimarı

Tülay ÖZÇELİK

tozcelik@ormansu.gov.tr

Mimar

Gökhan ALTUN

g.altun@ormansu.gov.tr

Mühendis

Volkan YAKAR

vyakar@ormansu.gov.tr

Mühendis

Volkan Ersin KANSIZ

vkansiz@ormansu.gov.tr

Mühendis

Sibel Gülseren

sgulseren@ormansu.gov.tr

Mühendis

Bilgen AKSOY

bilgena@ormansu.gov.tr

İşçi
Şubenin Görevleri

 

a) Millî Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanı olabilecek yerler ve bu alanlara ilişkin kaynak değerlerinin, gerektiğinde ilgili üniversite ve araştırma kurumlan ile işbirliği yaparak tespitine ve teklif raporunun hazırlanmasına dair iş ve işlemleri yürütmek, 

b) Millî Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanlarının kaynak değerlerinin devamlılığım sağlamak maksadıyla bu alanlarda ve etkileşim içinde bulunduğu alanlarda gerekli tedbirleri almak veya aldırmak,

c) MillîPark, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanlarındaki kaynak değerlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere izleme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

ç)Plânlar doğrultusunda; uygulama programlarına yönelik eğitim çalışmaları yapmak,

d)Plânlar veya projeleri doğrultusunda alt ve üst yapı tesislerinin inşa, bakım ve onarımlarına yönelik iş ve işlemleri yapmak,

e) Millî Park ve Tabiat Parklarında mevcut ve yapılacak tesisler ile bunların müştemilâtının ve işletmeciliğinin, koruma ve kullanma esaslarına uygunluğunu denetlemek,

f) Millî Park ve Tabiat Parklarında yapılan yatırımlar, mevcut bina ve tesisler ile alanların kiralanması, irtifak hakkı, izin, tahsis ve devir ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

g)Koruma, geliştirme, yönetim, işletme, tanıtım ile mevzuata aykırı yapılaşma ve alan kullanımını

engelleyecek tedbirleri almaya, koordinasyonu sağlamaya ve kontrolünü yapmaya, uygulamaları takip etmeye dair iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yürütülecek proje teklifleri geliştirmeye ve uygulamaya ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

h) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.